بررسی اینکه array key آرایه موجود است در PHP

بررسی اینکه array key آرایه موجود است در PHP

بررسی اینکه index آرایه موجود است در PHP – با 2 روش می توان فهمید که array key مورد نظر در آرایه وجود دارد یا خیر ، روش اول استفاده از تابع array_key_exists است و دومین استفاده از تابع isset .

شکل کلی برنامه :

Input : arr = ["Geek1", "Geek2", "1", "2","3"] 
key = "2"
Output : Found the Key

Input : arr = ["Geek1", "Geek2", "1", "2","3"]
key = 9
Output : Key not Found

روش 1 : استفاده از تابع array_key_exists :

تابع array_key_exists بررسی می کند که آیا یک array key یا index در داخل یک آرایه وجود دارد یا خیر.

Syntax :

boolean array_key_exists( $index, $array )

مثال:

<?php 
// PHP program to check if a key 
// exists in an array or not 

$array = array( 
   'names' => array("Geek1", "Geek2", "Geek3"), 
  'rank' => array('1', '2', '3') 
); 

// Use of array_key_exists() function 
if(array_key_exists("rank", $array)) { 
  echo "Found the Key"; 
} 
else{ 
  echo "Key not Found"; 
} 

?>

خروجی

Found the Key 


روش 2 : استفاده از تابع isset

تابع isset هم بررسی می کند که آیا در آرایه با کلید یا index داده شده مقداری ثبت شده یا خیر

Syntax :

bool isset( mixed $var, mixed $... )

مثال :

<?php 
// PHP program to check if a key 
// exists in an array or not 

$array = array( 
   'names' => array("Geek1", "Geek2", "Geek3"), 
  'rank' => array('1', '2', '3') 
); 

// Use of array_key_exists() function 
if(isset($array["rank"])){ 
  echo "Found the Key"; 
} 
else{ 
  echo "Key not Found"; 
} 

?>

خروجی

Found the Key

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us