چگونه با PHP بررسی کنیم متغیر تعریف شد یا خالی است ؟

چگونه با PHP بررسی کنیم متغیر تعریف شد یا خالی است ؟

چگونه با PHP بررسی کنیم متغیر تعریف شد یا خالی است ؟ – حتما برای شما هم این خطا ها در PHP پیش آمده که متغیر یا عضو آرایه تعریف نشد و با پیغام های روبرو مواجه شوید مثل : “Notice: Undefined variable”, “Notice: Undefined index”, and “Notice: Undefined offset” .

برای حل این مشکلات می توانیم از توابع isset و empty و is_null استفاده کنیم .

مورد 1 : تابع isset

این تابع بررسی می کند که آیا متغیر یا عضو آرایه تعریف شده است اگر برقرار بود true برمی گرداند .

Syntax :

bool isset( mixed $var [, mixed $... ] )

مثال :

<?php 
// PHP program to check whether 
// a variable is set or not 

$str = "GeeksforGeeks"; 

// Check value of variable is set or not 
if(isset($str)) { 
  echo "Value of variable is set"; 
} 
else { 
  echo "Value of variable is not set"; 
} 
?> 

خروجی

Value of variable is set 


مورد 2 : تابع empty

تابع بررسی می کند که آیا متغیر یا عضو آرایه تعریف شده و همچنین خالی است اگر برقرار بود true برمی گرداند .

Syntax :

bool empty( $var )

مثال :

<?php 
// PHP program to check whether 
// a variable is set or not 

$str = "GeeksforGeeks"; 

// Check value of variable is set or not 
if(!empty($str)) { 
  echo "Value of variable is set"; 
} 
else { 
  echo "Value of variable is not set"; 
} 
?> 

خروجی

Value of variable is set


مورد 3 : تابع is_null

این تابع بررسی می کند اگر متغیر یا عضو آرایه تعریف شده باشد و مقدار null را دارا باشد true برمی گرداند .

Syntax :

bool is_null( $var )

مثال :

<?php 
// PHP program to check whether 
// a variable is set or not 

$str = "GeeksforGeeks"; 

// Check value of variable is set or not 
if(!is_null($str)) { 
  echo "Value of variable is set"; 
} 
else { 
  echo "Value of variable is not set"; 
} 
?>

خروجی

Value of variable is set

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us