آموزش تغییر اندازه تصویر JPEG در PHP

آموزش تغییر اندازه تصویر JPEG در PHP

آموزش تغییر اندازه تصویر JPEG در PHP – با استفاده از کتابخانه های پردازش تصویر PHP امکان ویرایش تصاویر از جمله تغییر سایز ( اندازه تصاویر ) وجود دارد در این آموزش میخواهیم اندازه عکسی را کاهش دهیم که باعث کاهش حجم فایل می شود .

یکی از خوبی های تصویر با اندازه کاهش یافته باعث صرفه جویی در منابع سخت افزاری سرور است و پهنای باند کمتری اشغال می شود .

استفاده از PHP برای تغییر اندازه تصویر در سرور

از این پس ما با استفاده از PHP برای کاهش ابعاد تصویر و ارائه آن اقدام خواهیم کرد تا اندازه کوچکتر برای کلاینت ارسال شود و نه تصویر اصلی. برای دستیابی به این هدف ما با استفاده از تابع imagecopyresampled در PHP اقدام خواهیم کرد .

تابع imagecopyresampled برای کپی و تغییر اندازه یک تصویر یا بخشی از تصویر است .

Syntax:

bool imagecopyresampled( resource $dst_image, resource $src_image, int $dst_x, int $dst_y, int $src_x, int $src_y, int $dst_w, int $dst_h, int $src_w, int $src_h )

پارامترها:

 1. تصویری جدیدی که می خواهیم ذخیره کنیم
 2. تصویر اصلی
 3. موقعیت x تصویر جدید
 4. موقعیت y تصویر جدید
 5. موقعیت x تصویر اصلی
 6. موقعیت y تصویر اصلی
 7. طول اندازه تصویر جدید
 8. ارتفاع اندازه تصویر جدید
 9. طول اندازه تصویر اصلی
 10. ارتفاع اندازه تصویر اصلی

این مثال از تابع imagecopyresampled برای تغییر اندازه تصویر استفاده می کند.

<?php 

// The file concerned 
$filename = 'original.jpg'; 

// Maximum width and height 
$width = 100; 
$height = 100; 

// File type 
header('Content-Type: image/jpg'); 

// Get new dimensions 
list($width_orig, $height_orig) = getimagesize($filename); 

$ratio_orig = $width_orig/$height_orig; 

if ($width/$height > $ratio_orig) { 
  $width = $height*$ratio_orig; 
} else { 
  $height = $width/$ratio_orig; 
} 

// Resampling the image 
$image_p = imagecreatetruecolor($width, $height); 
$image = imagecreatefromjpeg($filename); 

imagecopyresampled($image_p, $image, 0, 0, 0, 0, 
    $width, $height, $width_orig, $height_orig); 

// Display of output image 
imagejpeg($image_p, null, 100); 

?>

خروجی:

 • تصویر اصلی:
آموزش تغییر اندازه تصویر JPEG در PHP - تصویر اصلی
 • تصویر کوچک شده :
آموزش تغییر اندازه تصویر JPEG در PHP - تصویر کوچک شده

تغییر اندازه تصویر JPEG در PHP

ارسال نظر