چگونه با PHP ادمین پیج بسازیم ؟

چگونه با PHP ادمین پیج بسازیم ؟

چگونه با PHP ادمین پیج بسازیم ؟ – با کمک این آموزش یاد خواهید گرفت که صفحه Login برای ادمین بسازید تا وارد صفحه مدیریت وبسایت شود . 3 فیلد نیاز است ورودی text نام کاربری ، ورودی password رمز عبور و دکمه ورود .

مراحل ایجاد صفحه ورود admin را با استفاده از PHP دنبال کنید .

در اینجا ، ما یک صفحه ورود مدیر ، متصل به پایگاه داده ایجاد کرده ایم ، یا اطلاعات آن برای ورود به صفحه در پایگاه داده ما ذخیره شده است.

1. ایجاد بانک اطلاعاتی: با استفاده از XAMPP یک پایگاه داده ایجاد کنید ، بانک اطلاعات در اینجا “loginpage” نامگذاری شده است. می توانید نام خود را به پایگاه داده خود بدهید.

چگونه با PHP ادمین پیج بسازیم ؟ - بخش 1

2. ایجاد جدول: یک جدول با نام “adminlogin” ، در داخل پایگاه داده “loginpage” ایجاد کنید.

چگونه با PHP ادمین پیج بسازیم ؟ - بخش 2

3. ایجاد ساختار جدول: جدول “adminlogin” باید شامل سه قسمت باشد.

 • id – primary key – auto increment
 • adminname – varchar (100)
 • password – varchar (100)

داده های مربوط به adminname  و password نوع داده varchar  است . اندازه می تواند مطابق با نیاز تغییر یابد. با این حال ، 100 کافی است ، و داده فیلد id نوع داده int  است و یک primary key است .

چگونه با PHP ادمین پیج بسازیم ؟ - بخش 3

ساختار جدول به شکل زیر خواهد بود
چگونه با PHP ادمین پیج بسازیم ؟ - بخش 4

چگونه با PHP ادمین پیج بسازیم ؟ - بخش 5

4- درج اطلاعات ورود به سیستم: در اینجا اطلاعات 2 مدیر درج می شود. شما می توانید تعداد دلخواه خود را اضافه کنید.

یا می توانید query sql را برای درج مقادیر بنویسید.

چگونه با PHP ادمین پیج بسازیم ؟ - بخش 6

پس از درج مقادیر ، جدول به این شکل ظاهر می شود.

چگونه با PHP ادمین پیج بسازیم ؟ - بخش 7

5. پوشه ای را ایجاد کنید که شامل این پرونده های زیر باشد: پوشه باید در “D: \ xampp \ htdocs” (یا جایی که XAMPP شما نصب شده است) باشد.

 

نام فایل: index.php

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 

<head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <link rel="stylesheet" href= 
"https://stackpath.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"> 
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> 
  <link rel="stylesheet" href="login.css"> 
  <title>Login Page</title> 
</head> 

<body> 
  <form action="validate.php" method="post"> 
    <div class="login-box"> 
      <h1>Login</h1> 

      <div class="textbox"> 
        <i class="fa fa-user" aria-hidden="true"></i> 
        <input type="text" placeholder="Adminname"
             name="adminname" value=""> 
      </div> 

      <div class="textbox"> 
        <i class="fa fa-lock" aria-hidden="true"></i> 
        <input type="password" placeholder="Password"
             name="password" value=""> 
      </div> 

      <input class="button" type="submit"
           name="login" value="Sign In"> 
    </div> 
  </form> 
</body> 

</html> 


نام پرونده: link.php

<?php 

$conn = ""; 

try { 
  $servername = "localhost:3306"; 
  $dbname = "loginPage"; 
  $username = "root"; 
  $password = ""; 

  $conn = new PDO( 
    "mysql:host=$servername; dbname=loginPage", 
    $username, $password
  ); 

  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, 
          PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 
} 
catch(PDOException $e) { 
  echo "Connection failed: " . $e->getMessage(); 
} 

?> 


نام فایل: index.css

<style> 
  body { 
    margin: 0; 
    padding: 0; 
    font-family: sans-serif; 
    background: url() no-repeat; 
    background-size: cover; 
  } 

  .login-box { 
    width: 280px; 
    position: absolute; 
    top: 50%; 
    left: 50%; 
    transform: translate(-50%, -50%); 
    color: ; 
  } 

  .login-box h1 { 
    float: left; 
    font-size: 40px; 

    border-bottom: 4px solid #191970; 
    margin-bottom: 50px; 
    padding: 13px; 
  } 

  .textbox { 
    width: 100%; 
    overflow: hidden; 
    font-size: 20px; 
    padding: 8px 0; 
    margin: 8px 0; 
    border-bottom: 1px solid #191970; 
  } 

  .fa { 
    width: px; 
    float: left; 
    text-align: center; 
  } 

  .textbox input { 
    border: none; 
    outline: none; 
    background: none; 

    font-size: 18px; 
    float: left; 
    margin: 0 10px; 
  } 

  .button { 
    width: 100%; 
    padding: 8px; 
    color: #ffffff; 
    background: none #191970; 
    border: none; 
    border-radius: 6px; 
    font-size: 18px; 
    cursor: pointer; 
    margin: 12px 0; 
  } 
</style> 


نام پرونده: validate.php

<?php 

include_once('connection.php'); 

function test_input($data) { 

  $data = trim($data); 
  $data = stripslashes($data); 
  $data = htmlspecialchars($data); 
  return $data; 
} 

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"]== "POST") { 

  $adminname = test_input($_POST["adminname"]); 
  $password = test_input($_POST["password"]); 
  $stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM adminlogin"); 
  $stmt->execute(); 
  $users = $stmt->fetchAll(); 

  foreach($users as $user) { 

    if(($user['adminname'] == $adminname) && 
      ($user['password'] == $password)) { 
        header("Location: adminpage.php"); 
    } 
    else { 
      echo "<script language='javascript'>"; 
      echo "alert('WRONG INFORMATION')"; 
      echo "</script>"; 
      die(); 
    } 
  } 
} 

?> 

نام پرونده: adminpage.php هر چیزی را که می خواهید برای نمایش در صفحه مدیریت اضافه کنید.

<h2>Hello Admin</h2>

6. پس از انجام تمام مراحل فوق ، اکنون مراحل را دنبال کنید:

 • XAMPP را اجرا کنید
 • سرور Apache و MySQL را start بزنید
 • از مرورگر وارد مسیر http://localhost/loginPage شوید

این صفحه ورود ظاهر می خواهد شد

چگونه با PHP ادمین پیج بسازیم ؟ - بخش 8

اگر نام کاربری و رمز ورود را درست وارد کنید ، به صفحه “admin.php” وارد می شوید.

چگونه با PHP ادمین پیج بسازیم ؟ - بخش 9

در غیر اینصورت ، یک هشدار پاپ آپ خطا دریافت می کنید.

چگونه با PHP ادمین پیج بسازیم ؟ - بخش 10

چگونه با PHP ادمین پیج بسازیم ؟

لاگین پیج

ارسال نظر