تعریف آرگومان اختیاری تابع یا متود در PHP

تعریف آرگومان اختیاری تابع یا متود در PHP

تعریف آرگومان اختیاری تابع یا متود در PHP – آرگومان های اختیاری ویژگی که دارای هستند این است در صورتی برای آن مقادیری در نظر گرفته شود از آن استفاده می کند و در صورتی که مقداری برای آن در نظر گرفته نشود تابع همچنان با مقدار پیش فرضی که برای آن تعریف کرده ایم به اجرای برنامه ادامه می دهد .گرچه این مفهوم کاملاً شفاف است اما در اینجا یک نمودار برای درک بهتر وجود دارد.

مثال زیر در درک این موضوع کمک تان می کند .

مثال 1:

<?php 
function travel($place = "Sweden") 
{ 
  return "Traveling to $place.\n"; 
} 
echo travel(); 
echo travel("Australia"); 
echo travel("Tokyo"); 
?> 

خروجی:

Travelling to Sweden. 
Traveling to Australia.
Traveling to Tokyo.


مثال 2 : در این مثال تأیید می شود که تایمر تنظیم شده است.

<?php 
function timer($hour=00, $min=00, $sec=00) 
{  
  $time="$hour : $min : $sec."; 
  return "Timer set for $time \n"; 
} 
echo timer(); 
echo timer(10, 30, ); 
echo timer(00, 20, 40); 
?> 

خروجی:

Timer set for 0 : 0 : 0. 
Timer set for 10 : 30 : 0.
Timer set for 0 : 20 : 40.

تعریف آرگومان اختیاری تابع یا متود در PHP

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us