چگونه فایل تصویری در PHP آپلود و در پایگاه داده ذخیره کنیم ( بروزرسانی دوم )

چگونه فایل تصویری در PHP آپلود و در پایگاه داده ذخیره کنیم ( بروزرسانی دوم )

چگونه فایل تصویری در PHP آپلود و در پایگاه داده ذخیره کنیم – بارگذاری تصاویر / فیلم ها در دیتابیس و نمایش آن با استفاده از PHP .

در آین آموزش یاد خواهیم گرفت که چگونه یک فایل تصویری را با استفاده از Php آپلود کرده و در دیتابیس Mysql ذخیره کنیم .ویدیوی پروژه


ساختار جدول images در دیتابیس upload_images

چگونه فایل تصویری در PHP آپلود و در پایگاه داده ذخیره کنیم

باید یکسری محدودیت ها برای آپلود فایل تعیین کنیم مثل:

 1. محدودیت حجم فایل
 2. محدودیت فرمت فایل با استفاده از پسوند فایل مثل jpg


اسکریپت functions.php

یکسری توابع کاربردی برای مدیریت بهتر آپلود و ذخیره در دیتابیس

<?php

define("UPLOAD_PATH", __DIR__ . "/upload/");
define("UPLOAD_LIMITS", [
  "size" => 500000,
  "formats" => ["png", "jpg", "gif"]
]);

function get_limitUploadMessage()
{
  $formats = join(" , ", UPLOAD_LIMITS['formats']);
  $size = round(UPLOAD_LIMITS['size'] / 1000);

  $message = " فرمت های مجاز {$formats} و حداکثر حجم فایل {$size} کیلوبایت";
  return $message;
}

function uploadPathType(string | null $type = null): string
{
  $type = strtoupper($type ?? "DISK");

  $result = "";

  switch ($type) {
    case "DISK":
      $result = realpath(UPLOAD_PATH);
      $result .= DIRECTORY_SEPARATOR;
      break;
    case "HTTP":
      $result = str_replace(__DIR__, "", UPLOAD_PATH);
      break;
  }

  return $result;
}

function insert_image($theFile, $new_name)
{
  $row = [];
  $mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "upload_images");
  if ($mysqli->connect_error) {
    die("MYSQL ISSUE : " . $mysqli->connect_error);
  }

  $mysqli->set_charset("utf8");
  $stmt = $mysqli->stmt_init();

  $upload_path = uploadPathType("disk") . "{$new_name}";

  $result_move_file = move_uploaded_file($theFile['tmp_name'], $upload_path);
  if (!$result_move_file) {
    die("خطایی حین انتقال فایل در دیسک به وجود آمده");
  }

  $upload_path = uploadPathType("http") . "{$new_name}";

  $finalData = [
    "original_name" => $theFile['name'],
    "new_name" => $new_name,
    "upload_path" => $upload_path
  ];


  $query = "INSERT INTO `images` (original_name , new_name , path) VALUES (? , ? , ?)";

  $inserted_id = 0;
  $stmt->prepare($query);
  $stmt->bind_param('sss', ...array_values($finalData));

  if ($stmt->execute()) {
    $inserted_id = $stmt->affected_rows ? $stmt->insert_id : 0;
  }

  $stmt->close();
  $mysqli->close();

  if($inserted_id){
    $finalData['id'] = $inserted_id;
    $row = $finalData;
  }

  return $row;
}

function validateFile(array $theFile): bool
{
  $result = false;

  if ($theFile['error']) {
    die("خطایی حین آپلود فایل پیش آمده ");
  }

  $filename = $theFile['name'];
  $filesize = $theFile['size'];

  $extension = @pathinfo($filename)['extension'] ?? "";

  if (UPLOAD_LIMITS['size'] < $filesize) return $result;
  else if (!in_array($extension, UPLOAD_LIMITS['formats'])) return $result;

  $result = true;

  return $result;
}

function generate_new_file_name(string $extension)
{
  $result = "file_" . time() . "." . "{$extension}";

  return $result;
}


اسکریپت index.php

فرم آپلود در این اسکریپت وجود دارد

<?php 
require_once "functions.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="fa" dir="rtl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>آپلود تصویر در PHP و نمایش آن</title>
  <link rel="stylesheet" href="<?= dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME']) . "/css/style.css"?>">

</head>
<body>

<a href="https://rapidcode.ir" class="intro" target="_blank">رپید کد - کتابخانه مجازی برنامه نویسان</a>

<form action="<?= dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME']) ?>/upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <p><?= get_limitUploadMessage() ?></p>
  <input type="file" name="the_file" id="the_file">
  <input type="submit" value="آپلود">
</form>
  
</body>
</html>


اسکریپت upload.php

مراحل اعتبار سنجی و اعمال محدودیت ها و همچنین ذخیره فایل در دیسک و دیتابیس را بر عهده دارد .

<?php
require_once "functions.php";

if (!empty($_FILES['the_file'])) {
  $theFile = isset($_FILES['the_file'][0]) ? $_FILES['the_file'][0] : $_FILES['the_file'];

  $result = validateFile($theFile);

  if ($result) {
    $extension = @pathinfo($theFile['name'])['extension'];
    if (!$extension) {
      die("پسوند ناشناخته");
    }
    $new_name = generate_new_file_name($extension);
    $row = insert_image($theFile, $new_name);

    if (!$row) {
      die("ذخیره تصویر در دیتابیس با خطا مواجه شد");
    }
  } else {
    $limitUploadMessage = get_limitUploadMessage();
    die("<p dir=\"rtl\">فایل آپلود نگردید : دلیل آپلود می تواند یکی از این شرایط باشد {$limitUploadMessage}</p>");
  }
} else {
  die("هیچ فایل معتبری آپلود نشد");
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="fa" dir="rtl">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>نمایش تصویر</title>
  <link rel="stylesheet" href="<?= dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME']) . "/css/style.css" ?>">
</head>

<body>
  <a href="https://rapidcode.ir" class="intro" target="_blank">رپید کد - کتابخانه مجازی برنامه نویسان</a>


  <?php if ($row) : ?>
    <?php $file_link = dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME']) . $row['upload_path'] ?>
    <h1>تصویر آپلود شده</h1>
    <img width="250" src="<?= $file_link ?>" alt="تصویر آپلود شده"><br>
    <a style="font-size:xx-large" href="<?= $file_link ?>">لینک فایل</a>
  <?php endif; ?>

</body>

</html>


دانلود سورس + دیتابیس آپلود عکس در PHP و ذخیره در دیتابیس

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us