چطوری بفهمیم که یک تابع در کجا تعریف شده با PHP ( جزئیات تابع در PHP )

چطوری بفهمیم که یک تابع در کجا تعریف شده با PHP ( جزئیات تابع در PHP )

چطوری بفهمیم که یک تابع در کجا تعریف شده با PHP ( جزئیات تابع در PHP ) – با کمک کلاس ReflectionFunction می توانیم کلی جزئیات از تابع مورد نظر پیدا کنیم ، نام تابع ، تعداد پارامتر ها ، تعداد پارامتر های اجباری ، خطی که شروع تعریف تابع آغاز ، نام فایلی که تابع در آن تعریف شده .

کار با کلاس ReflectionFunction

ابتدا باید تابع را تعریف کرده و نام آن را به صورت string وارد کنیم .

<?php

function show_message($a , $b = "abc"){
	return "rapidcode.ir"
}

$function_details = new ReflectionFunction('show_message');

echo "getName : ".$function_details->getName() . "\n";
echo "getFileName : ".$function_details->getFileName() . "\n";
echo "getParameters : ".join("," ,$function_details->getParameters()) . "\n";
echo "getNumberOfParameters : ".$function_details->getNumberOfParameters() . "\n";
echo "getNumberOfRequiredParameters : ".$function_details->getNumberOfRequiredParameters() . "\n";?>


خروجی بدست آمده به شکل زیر خواهد بود :

getName : show_message
getFileName : C:\Users\trexcoders\Desktop\demo.php
getParameters : Parameter #0 [  $a ],Parameter #1 [  $b = 'a
bc' ]
getNumberOfParameters : 2
getNumberOfRequiredParameters : 1

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us