دریافت چندین مقدار از یک checkbox در PHP

دریافت چندین مقدار از یک checkbox در PHP

دریافت چندین مقدار از یک checkbox در PHP – با کمک checkbox ها می توانیم از چندین مورد ، مواردی را انتخاب کرده و ثبت کنیم در این آموزش تکنیکی استفاده می کنیم که به ما اجازه می دهد که تمامی مقدار های ثبت شده checkbox را دریافت کنیم .

توجه: نام checkbox های گروه باید یکی باشد تا بتوانیم مقدار آن گروه را دریافت کنیم برای این کار کافیست که به صورت []skills برای نام ورودی تعریف کنیم .


مثال:

کد: صفحه (index.html) حاوی یک فرم دارای نام ، ایمیل ، مخاطب و مهارت به عنوان فیلدها و متد POST است .

<!DOCTYPE html> 
<html> 

<head> 
  <title> 
    How to Get $_POST from 
    multiple checkboxes? 
  </title> 
</head> 

<body> 
  <form action="process.php" method="post"> 
    <div> 
      <label>Name :</label> 
      <input type="text" name="name"> 
    </div> 

    <div> 
      <label>Email :</label> 
      <input type="email" name="email"> 
    </div> 

    <div> 
      <label>Skills :</label> 
      <input type="checkbox" name="skills[]"
            value="Java"> Java 

      <input type="checkbox" name="skills[]"
            value="Php"> PHP 

      <input type="checkbox" name="skills[]"
            value="Python"> Python 

      <input type="checkbox" name="skills[]"
            value="JavaScript"> JavaScript 
    </div> 

    <div> 
      <label>Contact :</label> 
      <input type="number" name="contact"> 
    </div> 

    <div> 
      <button type="submit">Submit</button> 
    </div> 
  </form> 
</body> 

</html> 


کد: صفحه (process.php) که پردازش داده های ارسال شده توسط کاربر صورت می گیرد .

<?php 

// Get the value of name field 
// from $_POST array 
$name = $_POST['name']; 

// Get the value of contact field 
// from $_POST array 
$contact = $_POST['contact']; 

// Get the value of email field 
// from $_POST array 
$email = $_POST['email']; 

// Check if at least one skill has been checked, if 
// checked, then assign the array returned by 
// $_POST['skills'] to $skills variable otherwise 
// assign an empty array 
$skills = (isset($_POST['skills'])) ? $_POST['skills'] : array(); 

?> 

<h2>Confirmation</h2> 
<p><strong>Name :</strong> <?php echo $name; ?></p> 
<p><strong>Email :</strong> <?php echo $email; ?></p> 
<p><strong>Contact :</strong> <?php echo $contact; ?></p> 
<p><strong>Skills :</strong> 
<?php 

// Check if $skills array has at least one 
// element, if so, then iterate through 
// each element and echo its value, otherwise 
// echo that no skill is selected 
if (count($skills) > 0) { 
  foreach ($skills as $skill) { 
    echo $skill .' '; 
  } 
} else { 
  echo "No skill has been selected"; 
} 
?> 
</p> 

خروجی:

 • قبل از ارسال فرم یعنی “index.html”
  قبل از ارسال
 • پس از ارسال فرم یعنی “process.php”
  بعد از ارسال

دریافت چندین مقدار از یک checkbox

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us