Magic Constants در PHP ( ثابت های جادویی )

Magic Constants در PHP ( ثابت های جادویی )

Magic Constants در PHP ( ثابت های جادویی ) –  Magic Constant ها از پیش تعریف شده در PHP هستند که بر اساس کاربردی که دارند مورد استفاده قرار می گیرند . این ثابت ها توسط پسوندهای مختلف ایجاد می شوند. در پی اچ پی 9 ثابت جادویی وجود دارد . هشت ثابت جادویی وجود دارد که با __ در پیشوند و پسوند خود کامل میشودتمام ثابت ها با کد مثال زیر ذکر شده اند:

__line__: این ثابت جادویی شماره خط فعلی پرونده را برمی گرداند. اگر از این ثابت جادویی در جایی برای فایل برنامه خود استفاده کنید ، این ثابت در طول زمان کامپایل ، شماره خط را نشان می دهد.

مثال:

<?php 

echo "The Line number is : ". __line__; 

?> 

خروجی:

The Line number is : 3


__file__: این ثابت جادویی مسیر کامل پرونده اجرا شده را با نام پرونده برمی گرداند.

مثال:

<?php 

echo "The file name is : ". __file__; 

?> 

خروجی:

The file name is : \Desktop\demo.php


__dir__: این ثابت جادویی دایرکتوری ( پوشه ) پرونده اجرا شده را برمی گرداند.

مثال:

<?php 

echo "The directory is : ". __dir__; 

?> 

خروجی:

The directory is : \Desktop


__function__: این ثابت جادویی نام تابع اجرا شده را برمی گرداند .

مثال:

<?php 
function rpd(){ 
  echo "The function name is : ". __function__; 
} 
rpd(); 
?> 

خروجی:

The function name is : rpd


__class__: این ثابت جادویی نام کلاس را که در آن ثابت جادویی گنجانده شده است برمی گرداند

مثال:

<?php 
class rpd
{ 
  public function getClassName(){ 
    return __class__; 
  } 
} 
$obj = new rpd(); 
echo $obj->getClassName(); 
?> 

خروجی:

rpd


__method__: این ثابت جادویی نام متدی را که این ثابت جادویی در آن گنجانده شده است ، برمی گرداند .

مثال:

<?php 
class Company 
{ 
  public function RapidCode(){ 
    return __method__; 
  } 
} 
$obj = new Company(); 
echo $obj->RapidCode(); 
?> 

خروجی:

Company::RapidCode


__namespace__: این ثابت جادویی ، namespace فعلی را که این ثابت جادویی در آن گنجانده شده است ، برمی گرداند.

مثال:

<?php 
namespace Rapidcode; 

class Company { 
  public function rpd() { 
    return __namespace__; 
  } 
} 

$obj = new Company(); 
echo $obj->rpd(); 

?> 

خروجی:

Rapidcode


__trait__: این ثابت جادویی نام صفت را که در آن ثابت جادویی گنجانده شده است برمی گرداند.

مثال:

<?php 
trait RapidCode{  
  function rpd(){  
    echo __trait__;  
    }  
  }  
  class Company{  
    use RapidCode;  
    }  
  $a = new Company;  
  $a->rpd();  
?> 

خروجی:

RapidCode


ClassName::class: این ثابت جادویی نام کلاس کاملاً واجد شرایط را برمی گرداند

مثال:

<?php 

namespace Computer_Sciecnec_Portal; 
class Rpd{ } 

echo Rpd::class;//Classname::class 

?> 

خروجی:

Computer_Sciecnec_Portal\Rpd


Magic Constants در PHP ( ثابت های جادویی )

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us