کپی فایل از پوشه ای به پوشه دیگر PHP

کپی فایل از پوشه ای به پوشه دیگر PHP

کپی فایل از پوشه ای به پوشه دیگر PHP – با کمک تابع copy می توانیم فایلی را از پوشه ی فعلی به پوشه ای دیگر کپی کنیم در صورتی که فایلی در مقصد از قبل وجود داشته باشد فایل جدید جایگزین می شود .
Syntax:

bool copy( string $source, string $destination, resource $context )


پارامترها: این تابع از سه پارامتر منبع ، مقصد و  context استفاده می کند که در زیر ذکر شده است:

 • source$ : مسیر منبع فایلی که می خواهیم از آن کپی برداری کنیم .
 • destination$ :مسیر مقصد فایل که در آن کپی شود
 • context$ : یکسری گزینه های اضافی را برای انجام عملیات کپی می توانیم بدهیم ( اختیاری )

در صورتی که کپی با موفقیت انجام شود true و غیر اینصورت false باز می گرداند .

مثال ها:

Input : $source = 'Source_file_location'
 $destination = 'Destination_file_location'
 copy( $source, $destination )

Output: true
<?php 

// Copy the file from /user/desktop/rpd.txt 
// to user/Downloads/rapidcode.txt' 
// directory 

// Store the path of source file 
$source = '/user/Desktop/rpd.txt'; 

// Store the path of destination file 
$destination = 'user/Downloads/rapidcode.txt'; 

// Copy the file from /user/desktop/rpd.txt 
// to user/Downloads/rapidcode.txt' 
// directory 
if( !copy($source, $destination) ) { 
  echo "File can't be copied! \n"; 
} 
else { 
  echo "File has been copied! \n"; 
} 

?> 

خروجی:

File has been copied!


کپی فایل از پوشه ای به پوشه دیگر PHP

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us