چگونه در آرایه جستجو کنیم با PHP ؟

چگونه در آرایه جستجو کنیم با PHP ؟

چگونه در آرایه جستجو کنیم با PHP ؟ – با توجه به یک آرایه و یک مقدار خاص ، باید مشخص کنیم که این آرایه شامل این مقدار است یا خیر. بنابراین دو روش برای تعیین اینکه مقدار خاصی در آرایه است یا خیر وجود دارد.

یک روش با استفاده از حلقه و روش دیگر تابع in_array است .

جستجو در آرایه با کمک تابع in_array

برنامه 1:

<?php 
//array containig elements 
$names = array('Geeks', 'for', 'Geeks'); 

//search element 
$item = 'Geeks'; 
if(in_array($item, $names)){ 
    //the item is there 
  echo "Your element founded"; 
} 
else{ 
    //the item isn't there 
  echo "Element is not found"; 
} 
?> 

خروجی:

Your element foundedبرنامه 2: در این مثال تابع in_array در حالت strict انجام می شود (علاوه برمقدار نوع داده را هم بررسی می کند )

<?php
$name = array(
  "Python",
  "Java",
  "C#",
  3
);

//Seraching python
if (in_array("python", $name, true)) {
  echo "found \n";
} else {
  echo "not found \n";
}

//Seraching 3
if (in_array(3, $name, true)) {
  echo "found \n";
} else {
  echo "not found \n";
}

//Seraching Java
if (in_array("Java", $name, true)) {
  echo "found \n";
} else {
  echo "not found \n";
}
?>

خروجی:

not found 
found 
found 


برنامه 3:

<?php 
$arr= array('gfg', 1, 17); 

if (in_array('gfg', $arr)) { 
  echo " gfg \n"; 
} 

if (in_array(18, $arr)) { 
  echo "18 found with strict check\n"; 
} 
?> 

خروجی:

gfg


چگونه در آرایه جستجو کنیم

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us