تابع ووکامرسی wc_add_wp_error_notices افزودن هشدار های وردپرسی ، ووکامرسی

تابع ووکامرسی wc_add_wp_error_notices افزودن هشدار های وردپرسی ، ووکامرسی

تابع ووکامرسی wc_add_wp_error_notices – اضافه کردن هشدار و اعلان ووکامرس و وردپرس

Syntax – سینتکس

wc_add_wp_error_notices( (WP_Error) $errors ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $errors (WP_Error)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_add_wp_error_notices' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-notice-functions.php'; 
} 
 
// The errors. 
$errors = null; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_add_wp_error_notices($errors); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-notice-functions.php

function wc_add_wp_error_notices( $errors ) { 
  if ( is_wp_error( $errors ) && $errors->get_error_messages() ) { 
    foreach ( $errors->get_error_messages() as $error ) { 
      wc_add_notice( $error, error ); 
    } 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us