تابع ووکامرسی wc_api_hash نحوه هش و کد گذاری اطلاعات در woocommerce

تابع ووکامرسی wc_api_hash نحوه هش و کد گذاری اطلاعات در woocommerce

تابع ووکامرسی wc_api_hash – چگونه اطلاعات را در ووکامرس کد گذری و هش کنیم ؟

Syntax – سینتکس

(string) wc_api_hash( (string) $data ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

  • 1- $data (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_api_hash' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-core-functions.php'; 
} 
  
// The data. 
$data = ''; 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_api_hash($data); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-core-functions.php

function wc_api_hash( $data ) { 
    return hash_hmac( 'sha256', $data, 'wc-api' ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.4.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us