تابع ووکامرسی wc_array_overlay ادغام 2 نوع داده آرایه

تابع ووکامرسی wc_array_overlay ادغام 2 نوع داده آرایه

تابع ووکامرسی wc_array_overlay – ادغام 2 نوع داده آرایه ای با woocommerce

Syntax – سینتکس

(array) wc_array_overlay( (array) $a1, (array) $a2 ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $a1 (array)
 • 2- $a2 (array)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_array_overlay' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
 
// The a1. 
$a1 = array(); 
 
// The a2. 
$a2 = array(); 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_array_overlay($a1, $a2); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_array_overlay( $a1, $a2 ) { 
  foreach ( $a1 as $k => $v ) { 
    if ( ! array_key_exists( $k, $a2 ) ) { 
      continue; 
    } 
    if ( is_array( $v ) && is_array( $a2[ $k ] ) ) { 
      $a1[ $k ] = wc_array_overlay( $v, $a2[ $k ] ); 
    } else { 
      $a1[ $k ] = $a2[ $k ]; 
    } 
  } 
  return $a1; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us