تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_id_by_name گرفتن شناسه ویژگی محصول با نام

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_id_by_name گرفتن شناسه ویژگی محصول با نام

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_id_by_name – گرفتن شناسه ویژگی محصول بر اساس نام

Syntax – سینتکس

(int) wc_attribute_taxonomy_id_by_name( (string) $name ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $name (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_attribute_taxonomy_id_by_name' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-attribute-functions.php'; 
} 
 
// Attribute name. 
$name = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_attribute_taxonomy_id_by_name($name); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-attribute-functions.php

function wc_attribute_taxonomy_id_by_name( $name ) { 
  $name = str_replace( 'pa_', '', wc_sanitize_taxonomy_name( $name ) ); 
  $taxonomies = wp_list_pluck( wc_get_attribute_taxonomies(), 'attribute_id', 'attribute_name' ); 
 
  return isset( $taxonomies[ $name ] ) ? (int) $taxonomies[ $name ] : 0; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.6.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us