تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_name_by_id گرفتن نام ویژگی محصول با شناسه

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_name_by_id گرفتن نام ویژگی محصول با شناسه

تابع ووکامرسی wc_attribute_taxonomy_name_by_id – دریافت نام ویژگی محصول با شناسه

Syntax – سینتکس

(string) wc_attribute_taxonomy_name_by_id( (int) $attribute_id ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $attribute_id (int)

Returns – مقادیر بازگشتی (string)

Return an empty string if attribute doesn’t exist.

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_attribute_taxonomy_name_by_id' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-attribute-functions.php'; 
} 
 
// The attribute id. 
$attribute_id = -1; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_attribute_taxonomy_name_by_id($attribute_id); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-attribute-functions.php

function wc_attribute_taxonomy_name_by_id( $attribute_id ) { 
  global $wpdb; 
 
  $attribute_name = $wpdb->get_var( $wpdb->prepare( " 
    SELECT attribute_name 
    FROM {$wpdb->prefix}woocommerce_attribute_taxonomies 
    WHERE attribute_id = %d 
  ", $attribute_id ) ); 
 
  if ( $attribute_name && ! is_wp_error( $attribute_name ) ) { 
    return wc_attribute_taxonomy_name( $attribute_name ); 
  } 
 
  return ''; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.4.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us