تابع woocommerce_account_add_payment_method افزودن روش پرداخت

تابع woocommerce_account_add_payment_method افزودن روش پرداخت

تابع woocommerce_account_add_payment_method – افزودن روش پرداخت

Syntax – سینتکس

woocommerce_account_add_payment_method(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'woocommerce_account_add_payment_method' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = woocommerce_account_add_payment_method(); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function woocommerce_account_add_payment_method() { 
    WC_Shortcode_My_Account::add_payment_method(); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us