تابع ووکامرسی woocommerce_account_content دریافت اطلاعات حساب کاربری من

تابع ووکامرسی woocommerce_account_content دریافت اطلاعات حساب کاربری من

تابع ووکامرسی woocommerce_account_content – دریافت اطلاعات حساب کاربری من

Syntax – سینتکس

woocommerce_account_content(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'woocommerce_account_content' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = woocommerce_account_content(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function woocommerce_account_content() { 
  global $wp; 
 
  foreach ( $wp->query_vars as $key => $value ) { 
    // Ignore pagename param. 
    if ( 'pagename' === $key ) { 
      continue; 
    } 
 
    if ( has_action( 'woocommerce_account_' . $key . '_endpoint' ) ) { 
      do_action( 'woocommerce_account_' . $key . '_endpoint', $value ); 
      return; 
    } 
  } 
 
  // No endpoint found? Default to dashboard. 
  wc_get_template( 'myaccount/dashboard.php', array( 
    'current_user' => get_user_by( 'id', get_current_user_id() ), 
 ) ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us