تابع ووکامرسی woocommerce_account_orders نمایش سفارشات کاربر

تابع ووکامرسی woocommerce_account_orders نمایش سفارشات کاربر

تابع ووکامرسی woocommerce_account_orders – نمایش سفارشات داده شده کاربر در ووکامرس 

Syntax – سینتکس

woocommerce_account_orders( (int) $current_page ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $current_page (int)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'woocommerce_account_orders' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
// Current page number. 
$current_page = -1; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = woocommerce_account_orders($current_page); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function woocommerce_account_orders( $current_page ) { 
  $current_page = empty( $current_page ) ? 1 : absint( $current_page ); 
  $customer_orders = wc_get_orders( apply_filters( 'woocommerce_my_account_my_orders_query', array( 'customer' => get_current_user_id(), 'page' => $current_page, 'paginate' => true ) ) ); 
 
  wc_get_template( 
    'myaccount/orders.php', 
    array( 
      'current_page' => absint( $current_page ), 
      'customer_orders' => $customer_orders, 
      'has_orders' => 0 < $customer_orders->total, 
 ) 
 ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us