تابع woocommerce_account_payment_methods نمایش روش های پرداخت و دانلود

تابع woocommerce_account_payment_methods نمایش روش های پرداخت و دانلود

تابع ووکامرسی woocommerce_account_payment_methods نمایش روش پرداخت و دانلود لینک

Syntax – سینتکس

woocommerce_account_payment_methods(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'woocommerce_account_payment_methods' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = woocommerce_account_payment_methods(); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function woocommerce_account_payment_methods() { 
    wc_get_template( 'myaccount/payment-methods.php' ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us