تابع ووکامرسی woocommerce_admin_scripts نمایش اسکریپت های ادمین

تابع ووکامرسی woocommerce_admin_scripts نمایش اسکریپت های ادمین

تابع ووکامرسی woocommerce_admin_scripts – نمایش اسکریپت های صفحه ادمین ووکامرس

Syntax – سینتکس

woocommerce_admin_scripts(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'woocommerce_admin_scripts' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-deprecated-functions.php'; 
} 
 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = woocommerce_admin_scripts(); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-deprecated-functions.php

function woocommerce_admin_scripts() { 
    wc_deprecated_function( 'woocommerce_admin_scripts', '2.1' ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us