تابع ووکامرسی wc_body_class افزودن لیست کلاس ها به body

تابع ووکامرسی wc_body_class افزودن لیست کلاس ها به body

تابع ووکامرسی wc_body_class – افزودن لیست کلاس ها به body صفحه woocommerce

Syntax – سینتکس

(array) wc_body_class( (array) $classes ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $classes (array)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_body_class' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
// The classes. 
$classes = array(); 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_body_class($classes); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function wc_body_class( $classes ) { 
  $classes = (array) $classes; 
 
  if ( is_woocommerce() ) { 
 
    $classes[] = woocommerce; 
    $classes[] = 'woocommerce-page'; 
 
  } elseif ( is_checkout() ) { 
 
    $classes[] = 'woocommerce-checkout'; 
    $classes[] = 'woocommerce-page'; 
 
  } elseif ( is_cart() ) { 
 
    $classes[] = 'woocommerce-cart'; 
    $classes[] = 'woocommerce-page'; 
 
  } elseif ( is_account_page() ) { 
 
    $classes[] = 'woocommerce-account'; 
    $classes[] = 'woocommerce-page'; 
 
  } 
 
  if ( is_store_notice_showing() ) { 
    $classes[] = 'woocommerce-demo-store'; 
  } 
 
  foreach ( WC()->query->query_vars as $key => $value ) { 
    if ( is_wc_endpoint_url( $key ) ) { 
      $classes[] = 'woocommerce-' . sanitize_html_class( $key ); 
    } 
  } 
 
  return array_unique( $classes ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us