تابع ووکامرسی wc_bool_to_string تبدیل بولین به رشته

تابع ووکامرسی wc_bool_to_string تبدیل بولین به رشته

تابع ووکامرسی wc_bool_to_string – تبدیل نوع داده بولین به رشته ای

Syntax – سینتکس

(string) wc_bool_to_string( (bool) $bool ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $bool (bool)

Returns – مقادیر بازگشتی (string)

yes or no

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_bool_to_string' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
 
// The bool. 
$bool = true; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_bool_to_string($bool); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_bool_to_string( $bool ) { 
  if ( ! is_bool( $bool ) ) { 
    $bool = wc_string_to_bool( $bool ); 
  } 
  return true === $bool ? 'yes' : 'no'; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us