تابع ووکامرسی wc_cancel_unpaid_orders لغو کردن تمامی سفارشات پرداخت نشده

تابع ووکامرسی wc_cancel_unpaid_orders لغو کردن تمامی سفارشات پرداخت نشده

تابع ووکامرسی wc_cancel_unpaid_orders – لغو کردن تمامی سفارشات پرداخت نشده فروشگاه بعد از مدت مشخص شده

Syntax – سینتکس

wc_cancel_unpaid_orders(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_cancel_unpaid_orders' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-order-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_cancel_unpaid_orders(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-order-functions.php

function wc_cancel_unpaid_orders() { 
  $held_duration = get_option( 'woocommerce_hold_stock_minutes' ); 
 
  if ( $held_duration < 1 || 'yes' !== get_option( 'woocommerce_manage_stock' ) ) { 
    return; 
  } 
 
  $data_store = WC_Data_Store::load( 'order' ); 
  $unpaid_orders = $data_store->get_unpaid_orders( strtotime( '-' . absint( $held_duration ) . ' MINUTES', current_time( 'timestamp' ) ) ); 
 
  if ( $unpaid_orders ) { 
    foreach ( $unpaid_orders as $unpaid_order ) { 
      $order = wc_get_order( $unpaid_order ); 
 
      if ( apply_filters( 'woocommerce_cancel_unpaid_order', 'checkout' === $order->get_created_via(), $order ) ) { 
        $order->update_status( 'cancelled', __( 'Unpaid order cancelled - time limit reached.', woocommerce ) ); 
      } 
    } 
  } 
  wp_clear_scheduled_hook( 'woocommerce_cancel_unpaid_orders' ); 
  wp_schedule_single_event( time() + ( absint( $held_duration ) * 60 ), 'woocommerce_cancel_unpaid_orders' ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us