تابع ووکامرسی wc_cart_totals_coupon_html دریافت کد html کوپن محصول یا سفارش

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_coupon_html دریافت کد html کوپن محصول یا سفارش

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_coupon_html – دریافت کد html اچ تی ام ال کوپن محصول یا سفارش

Syntax – سینتکس

wc_cart_totals_coupon_html( (string) $coupon ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $coupon (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_cart_totals_coupon_html' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-cart-functions.php'; 
} 
 
// The coupon. 
$coupon = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_cart_totals_coupon_html($coupon); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-cart-functions.php

function wc_cart_totals_coupon_html( $coupon ) { 
  if ( is_string( $coupon ) ) { 
    $coupon = new WC_Coupon( $coupon ); 
  } 
 
  $discount_amount_html = ''; 
 
  if ( $amount = WC()->cart->get_coupon_discount_amount( $coupon->get_code(), WC()->cart->display_cart_ex_tax ) ) { 
    $discount_amount_html = '-' . wc_price( $amount ); 
  } elseif ( $coupon->get_free_shipping() ) { 
    $discount_amount_html = __( 'Free shipping coupon', woocommerce ); 
  } 
 
  $discount_amount_html = apply_filters( 'woocommerce_coupon_discount_amount_html', $discount_amount_html, $coupon ); 
  $coupon_html = $discount_amount_html . ' ' . __( '[Remove]', woocommerce ) . ''; 
 
  echo wp_kses( apply_filters( 'woocommerce_cart_totals_coupon_html', $coupon_html, $coupon, $discount_amount_html ), array_replace_recursive( wp_kses_allowed_html( 'post' ), array( 'a' => array( 'data-coupon' => true ) ) ) ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us