تابع ووکامرسی wc_cart_totals_coupon_label دریافت برچسب یا نام کوپن

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_coupon_label دریافت برچسب یا نام کوپن

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_coupon_label – دریافت برچسب یا نام کوپن تخفیف

Syntax – سینتکس

wc_cart_totals_coupon_label( (string) $coupon, (bool) $echo = true ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $coupon (string)
 • 2- $echo (bool)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_cart_totals_coupon_label' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-cart-functions.php'; 
} 
 
// The coupon. 
$coupon = ''; 
 
// The echo. 
$echo = true; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_cart_totals_coupon_label($coupon, $echo); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-cart-functions.php

function wc_cart_totals_coupon_label( $coupon, $echo = true ) { 
  if ( is_string( $coupon ) ) { 
    $coupon = new WC_Coupon( $coupon ); 
  } 
 
  $label = apply_filters( 'woocommerce_cart_totals_coupon_label', sprintf( esc_html__( 'Coupon: %s', woocommerce ), $coupon->get_code() ), $coupon ); 
 
  if ( $echo ) { 
    echo $label; 
  } else { 
    return $label; 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us