تابع ووکامرسی wc_cart_totals_fee_html دریافت html هزینه شارژ ( کرایه )

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_fee_html دریافت html هزینه شارژ ( کرایه )

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_fee_html – دریافت کد html هزینه شارژ ( کرایه )

Syntax – سینتکس

wc_cart_totals_fee_html( (object) $fee ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $fee (object)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_cart_totals_fee_html' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-cart-functions.php'; 
} 
 
// The fee. 
$fee = null; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_cart_totals_fee_html($fee); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-cart-functions.php

function wc_cart_totals_fee_html( $fee ) { 
  $cart_totals_fee_html = ( 'excl' == WC()->cart->tax_display_cart ) ? wc_price( $fee->amount ) : wc_price( $fee->amount + $fee->tax ); 
 
  echo apply_filters( 'woocommerce_cart_totals_fee_html', $cart_totals_fee_html, $fee ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us