تابع ووکامرسی wc_cart_totals_shipping_html نمایش کد html روش های حمل و نقل

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_shipping_html نمایش کد html روش های حمل و نقل

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_shipping_html – نمایش کد html روش های حمل و نقل

Syntax – سینتکس

wc_cart_totals_shipping_html(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_cart_totals_shipping_html' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-cart-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_cart_totals_shipping_html(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-cart-functions.php

function wc_cart_totals_shipping_html() { 
  $packages = WC()->shipping->get_packages(); 
 
  foreach ( $packages as $i => $package ) { 
    $chosen_method = isset( WC()->session->chosen_shipping_methods[ $i ] ) ? WC()->session->chosen_shipping_methods[ $i ] : ''; 
    $product_names = array(); 
 
    if ( sizeof( $packages ) > 1 ) { 
      foreach ( $package['contents'] as $item_id => $values ) { 
        $product_names[ $item_id ] = $values['data']->get_name() . ' ×' . $values['quantity']; 
      } 
      $product_names = apply_filters( 'woocommerce_shipping_package_details_array', $product_names, $package ); 
    } 
 
    wc_get_template( 'cart/cart-shipping.php', array( 
      'package' => $package, 
      'available_methods' => $package['rates'], 
      'show_package_details' => sizeof( $packages ) > 1, 
      'package_details' => implode( ', ', $product_names ), 
      // @codingStandardsIgnoreStart 
      'package_name' => apply_filters( 'woocommerce_shipping_package_name', sprintf( _nx( 'Shipping', 'Shipping %d', ( $i + 1 ), 'shipping packages', woocommerce ), ( $i + 1 ) ), $i, $package ), 
      // @codingStandardsIgnoreEnd 
      'index' => $i, 
      'chosen_method' => $chosen_method, 
 ) ); 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us