تابع ووکامرسی wc_create_new_customer افزودن مشتری یا کاربر جدید به فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_create_new_customer افزودن مشتری یا کاربر جدید به فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_create_new_customer – افزودن مشتری یا کاربر جدید به فروشگاه

Syntax – سینتکس

(int|WP_Error) wc_create_new_customer( (string) $email, (string) $username = '', (string) $password = '' ); 

Parameters – پارامتر ها (3)

 • 1- $email (string)
 • 2- $username (string)
 • 3- $password (string)

Returns – مقادیر بازگشتی (int|WP_Error)

Returns WP_Error on failure, Int (user ID) on success.

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_create_new_customer' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-user-functions.php'; 
} 
 
// Customer email. 
$email = ''; 
 
// Customer username. 
$username = ''; 
 
// Customer password. 
$password = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_create_new_customer($email, $username, $password); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-user-functions.php

function wc_create_new_customer( $email, $username = '', $password = '' ) { 
 
  // Check the email address. 
  if ( empty( $email ) || ! is_email( $email ) ) { 
    return new WP_Error( 'registration-error-invalid-email', __( 'Please provide a valid email address.', woocommerce ) ); 
  } 
 
  if ( email_exists( $email ) ) { 
    return new WP_Error( 'registration-error-email-exists', __( 'An account is already registered with your email address. Please login.', woocommerce ) ); 
  } 
 
  // Handle username creation. 
  if ( 'no' === get_option( 'woocommerce_registration_generate_username' ) || ! empty( $username ) ) { 
    $username = sanitize_user( $username ); 
 
    if ( empty( $username ) || ! validate_username( $username ) ) { 
      return new WP_Error( 'registration-error-invalid-username', __( 'Please enter a valid account username.', woocommerce ) ); 
    } 
 
    if ( username_exists( $username ) ) { 
      return new WP_Error( 'registration-error-username-exists', __( 'An account is already registered with that username. Please choose another.', woocommerce ) ); 
    } 
  } else { 
    $username = sanitize_user( current( explode( '@', $email ) ), true ); 
 
    // Ensure username is unique. 
    $append = 1; 
    $o_username = $username; 
 
    while ( username_exists( $username ) ) { 
      $username = $o_username . $append; 
      $append++; 
    } 
  } 
 
  // Handle password creation. 
  if ( 'yes' === get_option( 'woocommerce_registration_generate_password' ) && empty( $password ) ) { 
    $password = wp_generate_password(); 
    $password_generated = true; 
  } elseif ( empty( $password ) ) { 
    return new WP_Error( 'registration-error-missing-password', __( 'Please enter an account password.', woocommerce ) ); 
  } else { 
    $password_generated = false; 
  } 
 
  // Use WP_Error to handle registration errors. 
  $errors = new WP_Error(); 
 
  do_action( 'woocommerce_register_post', $username, $email, $errors ); 
 
  $errors = apply_filters( 'woocommerce_registration_errors', $errors, $username, $email ); 
 
  if ( $errors->get_error_code() ) { 
    return $errors; 
  } 
 
  $new_customer_data = apply_filters( 'woocommerce_new_customer_data', array( 
    'user_login' => $username, 
    'user_pass' => $password, 
    'user_email' => $email, 
    'role' => 'customer', 
 ) ); 
 
  $customer_id = wp_insert_user( $new_customer_data ); 
 
  if ( is_wp_error( $customer_id ) ) { 
    return new WP_Error( 'registration-error', '' . __( 'Error:', woocommerce ) . ' ' . __( 'Couldn’t register you… please contact us if you continue to have problems.', woocommerce ) ); 
  } 
 
  do_action( 'woocommerce_created_customer', $customer_id, $new_customer_data, $password_generated ); 
 
  return $customer_id; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us