تابع ووکامرسی wc_customer_edit_account_url دریافت لینک ویرایش اطلاعات کاربری

تابع ووکامرسی wc_customer_edit_account_url دریافت لینک ویرایش اطلاعات کاربری

تابع ووکامرسی wc_customer_edit_account_url – دریافت لینک آدرس Url ویرایش اطلاعات کاربری مشتری

Syntax – سینتکس

(string) wc_customer_edit_account_url(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_customer_edit_account_url' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-account-functions.php'; 
} 
 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_customer_edit_account_url(); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-account-functions.php

function wc_customer_edit_account_url() { 
    $edit_account_url = wc_get_endpoint_url( 'edit-account', '', wc_get_page_permalink( 'myaccount' ) ); 
 
    return apply_filters( 'woocommerce_customer_edit_account_url', $edit_account_url ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us