تابع woocommerce_catalog_ordering نمایش گزینه های ترتیب نمایش محصولات

تابع woocommerce_catalog_ordering نمایش گزینه های ترتیب نمایش محصولات

تابع ووکامرسی woocommerce_catalog_ordering – نمایش گزینه های ترتیب نمایش محصولات فروشگاه

Syntax – سینتکس

woocommerce_catalog_ordering(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'woocommerce_catalog_ordering' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = woocommerce_catalog_ordering(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function woocommerce_catalog_ordering() { 
  global $wp_query; 
 
  if ( 1 === (int) $wp_query->found_posts || ! woocommerce_products_will_display() ) { 
    return; 
  } 
 
  $orderby = isset( $_GET['orderby'] ) ? wc_clean( $_GET['orderby'] ) : apply_filters( 'woocommerce_default_catalog_orderby', get_option( 'woocommerce_default_catalog_orderby' ) ); 
  $show_default_orderby = 'menu_order' === apply_filters( 'woocommerce_default_catalog_orderby', get_option( 'woocommerce_default_catalog_orderby' ) ); 
  $catalog_orderby_options = apply_filters( 'woocommerce_catalog_orderby', array( 
    'menu_order' => __( 'Default sorting', woocommerce ), 
    'popularity' => __( 'Sort by popularity', woocommerce ), 
    'rating' => __( 'Sort by average rating', woocommerce ), 
    'date' => __( 'Sort by newness', woocommerce ), 
    'price' => __( 'Sort by price: low to high', woocommerce ), 
    'price-desc' => __( 'Sort by price: high to low', woocommerce ), 
 ) ); 
 
  if ( ! $show_default_orderby ) { 
    unset( $catalog_orderby_options['menu_order'] ); 
  } 
 
  if ( 'no' === get_option( 'woocommerce_enable_review_rating' ) ) { 
    unset( $catalog_orderby_options['rating'] ); 
  } 
 
  wc_get_template( 'loop/orderby.php', array( 'catalog_orderby_options' => $catalog_orderby_options, 'orderby' => $orderby, 'show_default_orderby' => $show_default_orderby ) ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us