تابع woocommerce_checkout_payment نمایش روش های پرداخت در checkout

تابع woocommerce_checkout_payment نمایش روش های پرداخت در checkout

تابع ووکامرسی woocommerce_checkout_payment – نمایش روش های پرداخت در صفحه تسویه حساب checkout

Syntax – سینتکس

woocommerce_checkout_payment(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'woocommerce_checkout_payment' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = woocommerce_checkout_payment(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function woocommerce_checkout_payment() { 
  if ( WC()->cart->needs_payment() ) { 
    $available_gateways = WC()->payment_gateways()->get_available_payment_gateways(); 
    WC()->payment_gateways()->set_current_gateway( $available_gateways ); 
  } else { 
    $available_gateways = array(); 
  } 
 
  wc_get_template( 'checkout/payment.php', array( 
    'checkout' => WC()->checkout(), 
    'available_gateways' => $available_gateways, 
    'order_button_text' => apply_filters( 'woocommerce_order_button_text', __( 'Place order', woocommerce ) ), 
 ) ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us