تابع ووکامرسی woocommerce_comments نمایش نظرات مشتریان در ووکامرس

تابع ووکامرسی woocommerce_comments نمایش نظرات مشتریان در ووکامرس

تابع ووکامرسی woocommerce_comments – نمایش نظرات مشتریان در صفحه محصول ووکامرس

Syntax – سینتکس

woocommerce_comments( (WP_Comment) $comment, (array) $args, (int) $depth ); 

Parameters – پارامتر ها (3)

 • 1- $comment (WP_Comment)
 • 2- $args (array)
 • 3- $depth (int)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'woocommerce_comments' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
// The comment. 
$comment = null; 
 
// The args. 
$args = array(); 
 
// The depth. 
$depth = -1; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = woocommerce_comments($comment, $args, $depth); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function woocommerce_comments( $comment, $args, $depth ) { 
  $GLOBALS['comment'] = $comment; 
  wc_get_template( 'single-product/review.php', array( 'comment' => $comment, 'args' => $args, 'depth' => $depth ) ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us