تابع ووکامرسی woocommerce_compile_less_styles مناسب تبدیل less به css

تابع ووکامرسی woocommerce_compile_less_styles مناسب تبدیل less به css

تابع ووکامرسی woocommerce_compile_less_styles – مناسب تبدیل less به css

Syntax – سینتکس

woocommerce_compile_less_styles(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'woocommerce_compile_less_styles' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-deprecated-functions.php'; 
} 
 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = woocommerce_compile_less_styles(); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-deprecated-functions.php

function woocommerce_compile_less_styles() { 
    wc_deprecated_function( 'woocommerce_compile_less_styles', '2.3' ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.3

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us