تابع ووکامرسی wc_delete_order_item حذف محصول از سفارش بر اساس آیدی

تابع ووکامرسی wc_delete_order_item حذف محصول از سفارش بر اساس آیدی

تابع ووکامرسی wc_delete_order_item – حذف و پاک کردن محصول از سفارش خرید بر اساس آیدی آن

Syntax – سینتکس

wc_delete_order_item( (int) $item_id ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $item_id (int)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_delete_order_item' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-order-item-functions.php'; 
} 
 
// The item id. 
$item_id = -1; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_delete_order_item($item_id); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-order-item-functions.php

function wc_delete_order_item( $item_id ) { 
 
  if ( ! $item_id = absint( $item_id ) ) { 
    return false; 
  } 
 
  $data_store = WC_Data_Store::load( 'order-item' ); 
 
  do_action( 'woocommerce_before_delete_order_item', $item_id ); 
 
  $data_store->delete_order_item( $item_id ); 
 
  do_action( 'woocommerce_delete_order_item', $item_id ); 
 
  return true; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us