تابع ووکامرسی wc_deliver_webhook_async همگام سازی webhook

تابع ووکامرسی wc_deliver_webhook_async همگام سازی webhook

تابع ووکامرسی wc_deliver_webhook_async – همگام سازی webhook فروشگاه

Syntax – سینتکس

wc_deliver_webhook_async( (int) $webhook_id, (mixed) $arg ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $webhook_id (int)
 • 2- $arg (mixed)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_deliver_webhook_async' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-core-functions.php'; 
} 
 
// webhook ID to deliver. 
$webhook_id = -1; 
 
// hook argument. 
$arg = null; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_deliver_webhook_async($webhook_id, $arg); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-core-functions.php

function wc_deliver_webhook_async( $webhook_id, $arg ) { 
 
  $webhook = new WC_Webhook( $webhook_id ); 
 
  $webhook->deliver( $arg ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us