تابع ووکامرسی wc_deprecated_argument افزودن آرگومان های منسوخ شده

تابع ووکامرسی wc_deprecated_argument افزودن آرگومان های منسوخ شده

تابع ووکامرسی wc_deprecated_argument – افزودن آرگومان های منسوخ شده

Syntax – سینتکس

wc_deprecated_argument( (string) $argument, (string) $version, (null) $message = null ); 

Parameters – پارامتر ها (3)

 • 1- $argument (string)
 • 2- $version (string)
 • 3- $message (null)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_deprecated_argument' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-deprecated-functions.php'; 
} 
 
// The argument. 
$argument = ''; 
 
// The version. 
$version = ''; 
 
// The message. 
$message = null; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_deprecated_argument($argument, $version, $message); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-deprecated-functions.php

function wc_deprecated_argument( $argument, $version, $message = null ) { 
  if ( is_ajax() ) { 
    do_action( 'deprecated_argument_run', $argument, $message, $version ); 
    error_log( "The {$argument} argument is deprecated since version {$version}. {$message}" ); 
  } else { 
    _deprecated_argument( $argument, $version, $message ); 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us