تابع ووکامرسی wc_deprecated_function اضافه کردن توابع منسوخ شده

تابع ووکامرسی wc_deprecated_function اضافه کردن توابع منسوخ شده

تابع ووکامرسی wc_deprecated_function – اضافه کردن توابع منسوخ شده

Syntax – سینتکس

wc_deprecated_function( (string) $function, (string) $version, (null) $replacement = null ); 

Parameters – پارامتر ها (3)

 • 1- $function (string)
 • 2- $version (string)
 • 3- $replacement (null)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_deprecated_function' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-deprecated-functions.php'; 
} 
 
// The function. 
$function = ''; 
 
// The version. 
$version = ''; 
 
// The replacement. 
$replacement = null; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_deprecated_function($function, $version, $replacement); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-deprecated-functions.php

function wc_deprecated_function( $function, $version, $replacement = null ) { 
  if ( is_ajax() ) { 
    do_action( 'deprecated_function_run', $function, $replacement, $version ); 
    $log_string = "The {$function} function is deprecated since version {$version}."; 
    $log_string .= $replacement ? " Replace with {$replacement}." : ''; 
    error_log( $log_string ); 
  } else { 
    _deprecated_function( $function, $version, $replacement ); 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us