تابع ووکامرسی wc_disable_admin_bar غیر فعال سازی نوار مدیریت برای مشتریان

تابع ووکامرسی wc_disable_admin_bar غیر فعال سازی نوار مدیریت برای مشتریان

تابع ووکامرسی wc_disable_admin_bar – غیر فعال سازی نوار مدیریت برای مشتریان

Syntax – سینتکس

wc_disable_admin_bar( (bool) $show_admin_bar ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $show_admin_bar (bool)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_disable_admin_bar' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-user-functions.php'; 
} 
 
// The show admin bar. 
$show_admin_bar = true; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_disable_admin_bar($show_admin_bar); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-user-functions.php

function wc_disable_admin_bar( $show_admin_bar ) { 
  if ( apply_filters( 'woocommerce_disable_admin_bar', get_option( 'woocommerce_lock_down_admin', 'yes' ) === 'yes' ) && ! ( current_user_can( 'edit_posts' ) || current_user_can( 'manage_woocommerce' ) ) ) { 
    $show_admin_bar = false; 
  } 
 
  return $show_admin_bar; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us