تابع wc_disable_author_archives_for_customers غیر فعالسازی مطالب مشتر

تابع wc_disable_author_archives_for_customers غیر فعالسازی مطالب مشتر

تابع ووکامرسی wc_disable_author_archives_for_customers – غیر فعال سازی مطالب مشتری

Syntax – سینتکس

wc_disable_author_archives_for_customers(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_disable_author_archives_for_customers' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-user-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_disable_author_archives_for_customers(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-user-functions.php

function wc_disable_author_archives_for_customers() { 
  global $wp_query, $author; 
 
  if ( is_author() ) { 
    $user = get_user_by( 'id', $author ); 
 
    if ( isset( $user->roles[0] ) && 'customer' === $user->roles[0] ) { 
      wp_redirect( wc_get_page_permalink( 'shop' ) ); 
    } 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.5.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us