تابع ووکامرسی wc_doing_it_wrong افزودن پیغام خطا در نحوه فراخوانی تابع

تابع ووکامرسی wc_doing_it_wrong افزودن پیغام خطا در نحوه فراخوانی تابع

تابع ووکامرسی wc_doing_it_wrong – افزودن پیغام خطا در نحوه فراخوانی تابع

Syntax – سینتکس

wc_doing_it_wrong( (string) $function, (string) $message, (string) $version ); 

Parameters – پارامتر ها (3)

 • 1- $function (string)
 • 2- $message (string)
 • 3- $version (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_doing_it_wrong' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-deprecated-functions.php'; 
} 
 
// The function. 
$function = ''; 
 
// The message. 
$message = ''; 
 
// The version. 
$version = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_doing_it_wrong($function, $message, $version); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-deprecated-functions.php

function wc_doing_it_wrong( $function, $message, $version ) { 
  $message .= ' Backtrace: ' . wp_debug_backtrace_summary(); 
 
  if ( is_ajax() ) { 
    do_action( 'doing_it_wrong_run', $function, $message, $version ); 
    error_log( "{$function} was called incorrectly. {$message}. This message was added in version {$version}." ); 
  } else { 
    _doing_it_wrong( $function, $message, $version ); 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us