تابع ووکامرسی wc_downloadable_file_permission گرفتن دسترسی از محصول دانلودی

تابع ووکامرسی wc_downloadable_file_permission گرفتن دسترسی از محصول دانلودی

تابع ووکامرسی wc_downloadable_file_permission – گرفتن دسترسی از محصول دانلودی بر اساس شناسه دانلود

Syntax – سینتکس

(int|bool) wc_downloadable_file_permission( (string) $download_id, (int|WC_Product) $product, (WC_Order) $order, (int) $qty = 1 ); 

Parameters – پارامتر ها (4)

 • 1- $download_id (string)
 • 2- $product (int|WC_Product)
 • 3- $order (WC_Order)
 • 4- $qty (int)

Returns – مقادیر بازگشتی (int|bool)

insert id or false on failure

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_downloadable_file_permission' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-order-functions.php'; 
} 
 
// The download id. 
$download_id = ''; 
 
// The product. 
$product = null; 
 
// The order. 
$order = null; 
 
// purchased 
$qty = 1; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_downloadable_file_permission($download_id, $product, $order, $qty); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-order-functions.php

function wc_downloadable_file_permission( $download_id, $product, $order, $qty = 1 ) { 
  if ( is_numeric( $product ) ) { 
    $product = wc_get_product( $product ); 
  } 
  $download = new WC_Customer_Download(); 
  $download->set_download_id( $download_id ); 
  $download->set_product_id( $product->get_id() ); 
  $download->set_user_id( $order->get_customer_id() ); 
  $download->set_order_id( $order->get_id() ); 
  $download->set_user_email( $order->get_billing_email() ); 
  $download->set_order_key( $order->get_order_key() ); 
  $download->set_downloads_remaining( 0 > $product->get_download_limit() ? '' : $product->get_download_limit() * $qty ); 
  $download->set_access_granted( current_time( 'timestamp', true ) ); 
  $download->set_download_count( 0 ); 
 
  $expiry = $product->get_download_expiry(); 
 
  if ( $expiry > 0 ) { 
    $from_date = $order->get_date_completed() ? $order->get_date_completed()->format( 'Y-m-d' ) : current_time( 'mysql', true ); 
    $download->set_access_expires( strtotime( $from_date . ' + ' . $expiry . ' DAY' ) ); 
  } 
 
  return $download->save(); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us