تابع ووکامرسی wc_do_deprecated_action نمایش هشدار منسوخ برای action استفاده شده

تابع ووکامرسی wc_do_deprecated_action نمایش هشدار منسوخ برای action استفاده شده

تابع ووکامرسی wc_do_deprecated_action – نمایش هشدار منسوخ برای action استفاده شده

Syntax – سینتکس

wc_do_deprecated_action( (string) $action, (array) $args, (string) $deprecated_in, (string) $replacement ); 

Parameters – پارامتر ها (4)

 • 1- $action (string)
 • 2- $args (array)
 • 3- $deprecated_in (string)
 • 4- $replacement (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_do_deprecated_action' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-deprecated-functions.php'; 
} 
 
// The action. 
$action = ''; 
 
// The args. 
$args = array(); 
 
// The deprecated in. 
$deprecated_in = ''; 
 
// The replacement. 
$replacement = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_do_deprecated_action($action, $args, $deprecated_in, $replacement); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-deprecated-functions.php

function wc_do_deprecated_action( $action, $args, $deprecated_in, $replacement ) { 
  if ( has_action( $action ) ) { 
    wc_deprecated_function( 'Action: ' . $action, $deprecated_in, $replacement ); 
    do_action_ref_array( $action, $args ); 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us