تابع ووکامرسی is_wc_endpoint_url بررسی اینکه آدرس Api نمایش داده می شود ؟

تابع ووکامرسی is_wc_endpoint_url بررسی اینکه آدرس Api نمایش داده می شود ؟

تابع ووکامرسی is_wc_endpoint_url – بررسی اینکه آدرس Api نمایش داده می شود ؟

Syntax – سینتکس

is_wc_endpoint_url( (bool) $endpoint = false ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $endpoint (bool)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'is_wc_endpoint_url' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-conditional-functions.php'; 
} 
 
// The endpoint. 
$endpoint = false; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = is_wc_endpoint_url($endpoint); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-conditional-functions.php

function is_wc_endpoint_url( $endpoint = false ) { 
  global $wp; 
 
  $wc_endpoints = WC()->query->get_query_vars(); 
 
  if ( false !== $endpoint ) { 
    if ( ! isset( $wc_endpoints[ $endpoint ] ) ) { 
      return false; 
    } else { 
      $endpoint_var = $wc_endpoints[ $endpoint ]; 
    } 
 
    return isset( $wp->query_vars[ $endpoint_var ] ); 
  } else { 
    foreach ( $wc_endpoints as $key => $value ) { 
      if ( isset( $wp->query_vars[ $key ] ) ) { 
        return true; 
      } 
    } 
 
    return false; 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us