تابع ووکامرسی wc_empty_cart خالی کردن سبد خرید فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_empty_cart خالی کردن سبد خرید فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_empty_cart – خالی کردن سبد خرید فروشگاه ، حذف session های سبد خرید

Syntax – سینتکس

wc_empty_cart(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_empty_cart' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-cart-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_empty_cart(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-cart-functions.php

function wc_empty_cart() { 
  if ( ! isset( WC()->cart ) || '' === WC()->cart ) { 
    WC()->cart = new WC_Cart(); 
  } 
  WC()->cart->empty_cart( false ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us