تابع ووکامرسی wc_enqueue_js افزودن کد های js به پاصفحه footer

تابع ووکامرسی wc_enqueue_js افزودن کد های js به پاصفحه footer

تابع ووکامرسی wc_enqueue_js – افزودن کد های javascript به پاصفحه ( footer ) فروشگاه

Syntax – سینتکس

wc_enqueue_js( (string) $code ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $code (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_enqueue_js' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-core-functions.php'; 
} 
 
// The code. 
$code = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_enqueue_js($code); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-core-functions.php

function wc_enqueue_js( $code ) { 
  global $wc_queued_js; 
 
  if ( empty( $wc_queued_js ) ) { 
    $wc_queued_js = ''; 
  } 
 
  $wc_queued_js .= "\n" . $code . "\n"; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us