تابع woocommerce_external_add_to_cart افزودن محصولات جداگانه به سبد خرید

تابع woocommerce_external_add_to_cart افزودن محصولات جداگانه به سبد خرید

تابع ووکامرسی woocommerce_external_add_to_cart – افزودن محصولات خارجی (جداگانه) به سبد خرید

Syntax – سینتکس

woocommerce_external_add_to_cart(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'woocommerce_external_add_to_cart' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = woocommerce_external_add_to_cart(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function woocommerce_external_add_to_cart() { 
  global $product; 
 
  if ( ! $product->add_to_cart_url() ) { 
    return; 
  } 
 
  wc_get_template( 'single-product/add-to-cart/external.php', array( 
    'product_url' => $product->add_to_cart_url(), 
    'button_text' => $product->single_add_to_cart_text(), 
 ) ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us