تابع flush_rewrite_rules_on_shop_page_save افزودن ویژگی جدید بازخوانی آدرس url

تابع flush_rewrite_rules_on_shop_page_save افزودن ویژگی جدید بازخوانی آدرس url

تابع ووکامرسی flush_rewrite_rules_on_shop_page_save – افزودن ویژگی جدید بازخوانی آدرس url پس از ذخیره صفحه فروشگاه (shop)

Syntax – سینتکس

flush_rewrite_rules_on_shop_page_save( $post_id ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $post_id

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'flush_rewrite_rules_on_shop_page_save' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-core-functions.php'; 
} 
 
// The post id. 
$post_id = null; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = flush_rewrite_rules_on_shop_page_save($post_id); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-core-functions.php

function flush_rewrite_rules_on_shop_page_save( $post_id ) { 
  $shop_page_id = wc_get_page_id( 'shop' ); 
  if ( $shop_page_id === $post_id || in_array( $post_id, wc_get_page_children( $shop_page_id ) ) ) { 
    do_action( 'woocommerce_flush_rewrite_rules' ); 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us