تابع wc_flatten_meta_callback دریافت اولین مقدار آرایه – قابل استفاده برای post meta

تابع wc_flatten_meta_callback دریافت اولین مقدار آرایه – قابل استفاده برای post meta

تابع ووکامرسی wc_flatten_meta_callback – دریافت اولین مقدار آرایه – قابل استفاده برای دریافت اولین مقدار post meta

Syntax – سینتکس

wc_flatten_meta_callback( (array) $value ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

  • 1- $value (array)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_flatten_meta_callback' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
  
// The value. 
$value = array(); 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_flatten_meta_callback($value); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_flatten_meta_callback( $value ) { 
    return is_array( $value ) ? current( $value ) : $value; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us