تابع ووکامرسی wc_float_to_string تبدیل عدد اعشاری به رشته بدون در نظر گرفتن فرمت بومی

تابع ووکامرسی wc_float_to_string تبدیل عدد اعشاری به رشته بدون در نظر گرفتن فرمت بومی

تابع ووکامرسی wc_float_to_string – تبدیل عدد اعشاری به رشته بدون در نظر گرفتن فرمت بومی

Syntax – سینتکس

(string) wc_float_to_string( (float) $float ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $float (float)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_float_to_string' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
 
// The float. 
$float = null; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_float_to_string($float); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_float_to_string( $float ) { 
  if ( ! is_float( $float ) ) { 
    return $float; 
  } 
 
  $locale = localeconv(); 
  $string = strval( $float ); 
  $string = str_replace( $locale['decimal_point'], '.', $string ); 
 
  return $string; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us